SZANOWNI KLIENCI

Większość oferty w naszym sklepie internetowym - to nasza produkcja. Wszystkie produkty widoczne na stronie sklepu internetowego są dostępne.
Wszelkie pytania prosimy kierować na zamowienia@albykomunijne.pl lub pod numer telefonu:
Tel: (+48) 693 634 880

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
PRAWO DO GRAFIK I ZDJĘĆ ZASTRZEŻONE.
Po ich naruszeniu Właściciel sklepu https://albykomunijne.pl którym jest „Marka” Iwo Danowski, ul. Lubelska 44, 11-700 Mrągowo ma prawo do dochodzenia swych praw drogą postępowania Kodeksu Cywilnego.
Zabrania się kopiowania wzorów jakichkolwiek produktów w tym także i ubiorów, gdyż są one autorskimi projektami i stanowią własność intelektualna na mocy prawa.

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem https://albykomunijne.pl jest „Marka” Iwo Danowski, ul. Lubelska 44, 11-700 Mrągowo, prowadzący działalność gospodarczą w Mrągowie (11-700) przy ul. Lubelskiej 44,  o numerze NIP: 742 2248660 , REGON 281604102.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady sklepu funkcjonującego pod domeną https://albykomunijne.pl oraz świadczenia i korzystanie z usług Sprzedawcy oraz zasad sprzedaży towarów przez Sprzedawcę . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Nazwa Serwisu albykomunijne.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

2. DEFINICJE

 1. Sprzedawca –  „Marka” Iwo Danowski, ul.Lubelska 44, 11-700 Mrągowo, prowadzący działalność gospodarczą w Mrągowie (11-700) przy ul. Lubelskiej 44,  o numerze NIP: NIP: 742 2248660 , REGON 281604102.
 2. Serwis - prowadzony przez Sprzedawcą sklep internetowy dostępny pod domeną https://albykomunijne.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.
 3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Serwisie są Towarami nowymi, oryginalnymi, markowymi, wolnymi od wad.
 4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.
 5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.
 6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie, przetwarzane przez Sprzedawcę za zgodą i w zakresie, na jakim uzyskał zgodę od Użytkownika.
 7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.
 9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
 10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.
 11. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.
 12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów w sposób jednorazowy.
 13. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Serwisie.
 14. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: https://albykomunijne.pl
 15. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera, usług serwisowych.
 2. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów;
 3. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik nie musi się zalogować.
 3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie może ulec zmianie.
 4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu.
 5. Po wyborze zaprezentowanego w Sklepie Produktu, aby złożyć zakupić Nabywca musi przejść do Koszyka.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych kosztów zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy.
 7. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do etapu, „Zamówienie”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane te są niezbędne do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT.
 8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Zamówienie bez zakładania konta”  lub „Zarejestruj się i zamów”.
 9. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem bankowym lub kartą na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 10. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca automatycznie  otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający inne informację o swoim zamówieniu. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia przelewu lub płatności kartą Umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 11. Sprzedawca po otrzymaniu płatności realizuje zamówienie w terminie określonym w wiadomości zwrotnej wysłanej do Klienta po otrzymanej płatności.
 12. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów i po  dokonanej wpłacie na poczet dostawy adres podany przez Nabywcę jako adres dostawy nie może ulec zmianie.
 13. Zamówienia z wysyłką zagraniczną realizowane są w takim samym trybie. Sklep wysyła  po otrzymanej płatności potwierdzenie zamówienia.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili dołożenia produktu do koszyka.
 15. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania pełnej wpłaty na poczet wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 5. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom – w tym do celów marketingowych.
 7. Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem https://albykomunijne.pl/polityka-prywatnosci
 8. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 9. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

6. KONTO KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
 2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.
 3. Klient  może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta: po weryfikacji danych, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
 5. Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać: wysyłając wiadomość email na adres: zamowienia@albykomunijne.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy, lub pod numer telefonu: (+48) 693 634 880.
 6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 8. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt jak w pnk 5.
 9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
 10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę natychmiast po ich stwierdzeniu.

7. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Nabywcy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.
 2. W przypadku braku dostępności Produktu po określonym czasie jako termin dostawy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy dokonaną wpłatę na poczet zamówionego Produktu i jego dostawy najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

8. PŁATNOŚCI

 1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą numerów kont podanych w ostatnim etapie Koszyka:
 2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.
 3. Paczka dostarczana przez Firmę Kurierską a jej koszt zawarty jest jako odrębna kwota w  zwrotnym potwierdzeniu zamówienia, które automatycznie otrzymuje Klient na swój e-mail.  
 4. Wysyłka zamówionych Produktów następuje po dokonaniu pełnej wpłaty za produkty i przesyłkę na konto Sprzedawcy.
 5. W przypadku wysyłki zagranicznej koszt wysłania jest również podany i widniej jako oddzielna kwota na rachunku po złożonym zamówieniu.
 6. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu w tym kosztów ewentualnego zwrotu produktów w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Nabywca.

9. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji zamówienia określony jest w terminie dostawy.
 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.
 3. Po 7 dniach roboczych nieopłacone zamówienie zostaje usunięte z rejestru.
 4. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.
 5. Zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres e-mail: zamowienia@albykomunijne.pl

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.).
 2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy zamowienia@albykomunijne.pl lub listownie na adres „Marka: Iwo Danowski, ul Lubelska 44, 11-700 Mrągowo. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć BEZWZGLĘDNIE opis przyczyny reklamacji, dowód zakupu,  numer zamówienia. PODSTAWĄ zwrotu-odstąpienia od umowy jest również oryginalne nie uszkodzone opakowanie a towar musi być zapakowany  i nienoszący śladów użytkowania. Formularz reklamacyjny trzeba koniecznie dołączyć do zwracanego towaru. Formularz reklamacji do pobrania - dostępny tutaj.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący ma prawo do reklamacji. Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Postępowanie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę. Jeżeli konsument żąda wymiany ze względu na wady, które są cechą uszytego stroju (np. technika krawiecka, krój produktu czy inne cechy modelu, kroju a co za tym idzie sposób jego wykonania  wynikający z technologii produktu  zaproponowanego przez sprzedawcę)  usunięcie wady będące cechą wykonania i technika krawiecką rzeczy na wolną od wad i wykonania go według wskazań Klienta nie może mieć zastosowania. Wada musi być ewidentną usterką krawiecką i rozpatrywana w zakresie możliwym do usunięcia. Wadą produktu nie może być np.; kolor tkaniny, ponieważ jest to treść niemożliwa do rozstrzygnięcia. Dotyczy to głównie odcieni koloru np. bieli. Sprzedający zaopatruje się w surowce na ogólnoświatowym rynku i nie jest producentem tkanin a nabywa je według zasad rynkowych na podstawie katalogu kolorów.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna i możliwa do usunięcia. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty żądanego przez Klienta zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej i zostaną zaproponowane na podstawie wzorów, krojów, modeli, których Sprzedający nie zamieścił w swojej ofercie.
 5. Wadą produktu nie jest również za mały lub za duży strój, ponieważ jego rozmiar jest uzależniony od podanych przez Kupującego wymiaru A oraz wymiaru B. (Jak mierzyć film i instrukcja) link: https://albykomunijne.pl/jak-mierzyc
 6. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni z wszystkimi dokumentami wymienionymi w pkt.9.3.
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.
 9. Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.
 10. O fakcie wpłynięcia reklamacji jak i rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. W przypadku uznania reklamacji producent odsyła produkty na swój koszt.
 11. Konsument, który dokonuje reklamacji zakupionych towarów na portalu albykomunijne.pl wysyła go na własny koszt zwykłą PACZKĄ poczty polskiej (nie może to być przesyłka czy list polecony lub nadanie z klauzulą „do rąk własnych”).

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu odstąpienia od umowy Nabywca będący konsumentem zobowiązany jest skorzystać z naszego formularza: formularz odstąpienia od umowy - dostępny tutaj.
 2. Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w przypadku towarów fabrykowanych bez podania przyczyny.
 4. Produkt odsyłany Sprzedawcy powinien być w stanie niezmienionym (bez żadnych znamion użytkowania i w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu).
 5. Zwrot towarów przez Kupującego następuje w procedurze polegającej na:  złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie (formularz odstąpienia od umowy) równocześnie z odesłaniem produktów z załączonym dokumentem potwierdzającym zakup czyli w tym przypadku fakturą w terminie 14 dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy.
 6. Zachowanie tego terminu czyli 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) od daty otrzymania dokładnie oznacza, że zwrot produktu powinien nastąpić w terminie do 14 dni od dostarczenia Klientowi zakupionych towarów czyli od momentu, w którym doręczono paczkę na wskazany adres w zamówieniu, a Kupujący stał się posiadaczem zakupionych artykułów.
 7. Konsument, który dokonuje zwrotu zakupionych towarów na portalu albykomunijne.pl wysyła go na własny koszt zwykłą PACZKĄ poczty polskiej lub kurierem (nie może to być zwykła przesyłka czy list polecony lub nadanie z klauzulą „do rąk własnych”).
 8. Zwrotu należy dokonać  na adres „Marka” Iwo Danowski, ul Lubelska 44, 11-700 Mrągowo.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych mu za pobraniem.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów co oznacza również, że nie przysługuje Nabywcy – Konsumentowi roszczenie w stosunku do Sprzedawcy rekompensaty za koszt odesłania zwróconych artykułów, które nabył na podstawie prawa o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny w przypadku zakupów towarów na odległość.
 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni.
 12. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt w terminie 14 dni. Zwrot płatności za towar odesłany Sprzedawcy razem z fakturą i formularzem odstąpienia od umowy - dostępny tutaj musi zawierać informację z danymi niejawnymi czyli numerem konta na które Sprzedawca wykona przelew należności za zwrócone artykuły.
 13. Sprzedawca nie wykona zwrotu płatności za produkty zwrócone przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 14. Sprzedawca nie wykona zwrotu płatności za zwrócone towary, gdy Nabywca nie dokona w pełni formalności i będzie się ubiegał o ich zwrot po upływie ustawowych 14 dni kalendarzowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, opisów produktów) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem, a zakupy w sklepie internetowym albykomunijne.pl są równoznaczne z jego akceptacją przez Kupującego.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://albykomunijne.pl/regulamin
 4. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2014 r.

WYJĘTE Z USTAWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość według ustawy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja internetu przewodowego w domu konsumenta);
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. zakup złota na giełdzie);
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. sukienka szyta na zamówienie);
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych);
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo wlane do samochodu);
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli (np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku);
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy (np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa);
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD);
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW

DZIĘKI TECHNOLOGII SSL

ŁATWE SPOSOBY PŁATNOŚCI

PRZELEW, PAYU, VISA, MASTERCARD

(+48) 693 634 880

ZADZWOŃ DO NAS

%